İLHAN-VRENİ NURAL EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

Vreni Luise Nural tarafından; Kadıköy 2.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünce verilen tapu senedine göre, İstanbul İli Kadıköy İlçesi Göztepe semtinde Tuğlacıbaşı Mahallesi Tepegöz sokağında Kapı:41-43 (Pafta:151, Ada:421, Parsel:39) sayılı yerde bulunan, tasarrufu altındaki (C Blok) 352/880 arsa paylı (53) sayılı Eski eser köşk (Eklentisi:Eski eser müştemilat dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen amaç için bu vakıf senedinde yazılı olan hükümler dairesinde yönetilmek üzere Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan Vakfa tahsis edilmiştir.
Bu vakıf, Senedin içinde adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşdur.

VAKIF:

MADDE 1- Vakfın Adı (İLHAN-VRENİ NURAL EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI) olup kısa adı (İLHAN-VRENİ NURAL VAKFI) dır.
Bu Vakıf, senedin izleyen maddelerinde ‘’Vakıf’’ olarak anılacakdır.

VAKFIN MERKEZİ:

Vakfın Merkezi; İstanbul İli Kadıköy İlçesi Göztepe semtinde Tuğlacıbaşı Mahallesinde Tepegöz sokağında Kapı: 41-43 sayılı yer’de bulunan (CBlok) ve (53) sayılı eski eser köşkdür.Vakfın merkezi Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi vererek, Yönetim Kurulu Kararı ile, il sınırları içerisinde değiştirilebilir.

MADDE 3-Vakfın amaçları aşağıda belirtilmişdir.

a)    Eğitim, Kültür, Sağlık, Sosyal dayanışma  alanlarında faaliyette bulunmak 
b)    Araştırma ve Bilimsel amaçlı Sosyal Yardım Kurumlarıyla işbirliği yapmak

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ  İŞ, İŞLEM ve FAALİYETLER:

MADDE 4- Vakıf amacına ulaşmak için;
a)    Vakıf, amaçlarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak miktar  ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama yoluyla sahip olur ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunur.
b)    Sahip olduğu maddi ve gayrimaddi değer taşıyan her türlü malvarlığı ve hakları satar, devir ve ferağ eder, gelirlerini iktisap eder.
c)    Vakıf amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve haklarda tasarrufta bulunur, vakıf amaçları doğrultusunda bunları değerlendirir, gerek duyulması halinde satar.
d)    Yasal düzenlemelere uygun olarak irtifak, intifak, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları iktisap eder, bu hakları kullanır.
e)    Pay senetleri, tahviller, hazine bonoları ve benzeri her türlü kıymetli evrakı satın alır, devreder ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil olmak üzere her türlü hukuki tasarrufta bulunur.
f)    Mevcut ya da gelecekte elde edilecek gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini de dahil olmak üzere her türlü güvenceleri alır, geçerli teminat ve kefaletleri kabul eder.
g)    Vakıf amaçlarına uygun faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflar, gerçek veya tüzel kişi, özel veya resmi kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği yapar, bunlardan yardım, bağış veya kredi alır, bu konuda anlaşmalar yapar.
h)    Vakıf amaçlarına uygun olarak, Vakfa gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur, bu doğrultuda iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurar, bunları işletir, kurulmuş ya da kurulmakta olan şirketlere hissedar olarak iştirak edebilir, amacı için harcayacağı gelirleri arttırmak maksadıyla mal varlığına dahil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılır veya ayrılır. Bu konuda her türlü hukuki tasarrufta bulunur.
i)    Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerektiğinde ödünç alır, kefalet ve diğer güvenceleri verebilir.
j)    Vakıf amaçları doğrultusunda kurulmuş ve faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapar, çalışmalara katılır ve destekler.
k)    Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen her türlü girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri hukuki tasarrufta bulunur, bu konuda gerekli her türlü sözleşmeyi yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.maddeside belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 5- Vakfın ilk kuruluş  mal varlığı, Vakfın kurucusu Vreni Luise Nural tarafından
a)    İstanbul ili,     Kadıköy İlçesi Göztepe semtinde Tuğlacıbaşı Mahallesi Tepegöz sokağında Kapı:41-43 (Pafta:151,  Ada:421,  Parsel:39) sayılı yerde  bulunan ve yapılan keşif sonucu yapılan tesbite göre 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) Lira değerinde olan (C Blok) 352/880 arsa paylı (53) sayılı Eski eser köşk (Eklentisi: Eski eser müştemilatı da dahil olmak üzere) Vakfa tahsis olunmuş ve
b)    Ayrıca acil işlerde harcanmak ve amacı gerçekleştirmek üzere 5.000.000.000 (Beşmilyar) Lira da Türkiye Vakıflar Bankası Suadiye Şübesine Vakıf adına bloke edilmek suretiyle yatırılmışdır.

VAKFIN ORGANLARI:

MADDE 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmişdir.
a)    Mütevelli Heyet
b)    Yönetim Kurulu
c)    Denetim Kurulu


MÜTEVELLİ  HEYETİ:

MADDE 7- Vakfın mütevelli heyeti; aşağıda isimleri belirtilen ve bu Vakıf Senedinin altında imzaları bulunan kişiler ile sonradan Vakfa alınacak üyelerdir.

İSİM VE SOYADI                            

1.    Vreni Luise Nural                  
2.    Altan Edis                              
3.    Ayşe Zeynep Edis               
4.    Şirin Paksoy                          
5.    Ahmet Selçuk Paksoy           
6.    Mehmet Haldun Ayman         
7.    Gürmen Çakırkaya                

Mütevelli heyet üyelerinin veya yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyetin ¾ nisabıyla alacağı kararıyla Mütevelli heyet’e yeni üyeler kabul edilebilir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa, işgöremez hale gelmeleri veya başka nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet kararıyla seçim yapılır.

Vakıf senedine, üyelik yönetmeliğine, mütevelli heyet ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, vakıf faaliyetlerini engelleyen, söz ve davranışlarıyla vakıf ve üyelerini küçük düşüren, vakıf faaliyetlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanan, şahsen veya vekil tayin etmeden, olağan ya da olağan üstü Mütevelli heyet toplantılarına, üst üste üç (3) kez katılmayan Mütevelli heyet üyelerinin , Mütevelli heyet kararı ile üyeliklerine son verilebilir.
Mütevelli heyet kendi üyeleri arasından 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere bir başkan seçer.


MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 8- Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmişdir.
a)    Yönetim Kurulunu seçmek,
b)    Denetim Kurulunu seçmek,
c)    Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d)    Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanacak  Vakıf İç Mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e)    Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f)    Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g)    Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h)    Vakıf  faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
.


MÜTEVELLİ  HEYETİN TOPLANTI  ZAMANI  VE  KARAR  NİSABI:

MADDE 9- 
Mütevelli Heyeti her yılın HAZİRAN  ayında toplanır. Gerekli olan diğer hallerde; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az 1/3 ünün yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelliler Heyetini her zaman toplantıya davet edebilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyette kararlar toplantıda bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik , düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir (2/3). Her üyenin tek bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır.
Toplantıya katılamayacak üyeler, Mütevelli Heyet üyeleri arasından olmak üzere vekil tayin edebilirler. Ancak bir şahısta birden (1) fazla üyenin vekaleti toplanamaz. 

YÖNETİM KURULU

MADDE 10- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 3 (Üç) yıllığına seçilecek (7) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf üyeleri dışından kimselerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu ayda  en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 2 (iki) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy kabul edilir.

Alınan kararlar Noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11- Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu
       
a)    Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular
b)    Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c)    Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d)    Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde  bulunur ve işlemler yapar.
e)    Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f)    Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g)    İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir. Bu hususda gereken işlemleri yapar.
h)    Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri mütevelli heyete teklifde bulunur.
i)    Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
j)    Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
k)    Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
l)    Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
m)    İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf  iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.


VAKFIN TEMSİLİ:

MADDE 12- Vakfı Yönetim Kurulu Temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

MADDE 13- Denetim Kurulu mütevelli heyet adına faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışardan 3 (üç) yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeble ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

MADDE 14- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmiyeceğini, verilecekse bunun mıktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

MADDE 15- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a)    Malvarlığı olarak tahsis edilenler
b)    Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilen kira, prim, temettü, gelir payı, komisyon ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları
c)    Vakfın amacına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun şartsız bağışlar, tahsisler ve yardımlar ile vasiyetler.
d)    Vakıf amaçlarına uygun olarak düzenlenecek sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler, gösteriler ve yayınlardan elde edilecek gelirler.
e)    Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.
f)    Vakfın kurduğu veya ortağı bulunduğu iktisadi işletme, şirket ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler
g)     Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlardan sağlanan hibe, kredi ve benzeri gelirler.
h)    Her türlü diğer gelirler


VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

MADDE 16- Türk Medeni Kanununda değişiklik yapan 903 sayılu kanun’un 4.maddesi ile, bu kanunun uygulanmasını gösterir Tüzüğün 37.maddesi hükmü uyarınca;

Vakfın yıllık gelirlerinin %20 si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara,  %80 i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 17- Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

MADDE 18- Vakfın her hangi bir sebeple  sona ermesi halinde vakfın malvarlığı, en az iki ay ara ile yapılacak iki ayrı toplantıda, Mütevelli heyet üyelerinin tamamının oybirliğiyle vereceği kararla, aynı amaçla kurulmuş olan diğer bir vakfa devrine karar verebilir.

VAKIF KURUCULARI:

MADDE 19: Vakıf kurucularının, hüviyetleri bu vakıf senedinin ilk sahifesinde belirtilmiş olup, ad, soyadı, Uyruğu aşağıda gösterilmiştir.

İSİM VE SOYADI       UYRUĞU   

1.Vreni Luise Nural            T.C.     
2.Altan Edis                       T.C.     
3.Ayşe Zeynep Edis          T.C.     
 4.Şirin Paksoy                  T.C.     
5.Ahmet Selçuk Paksoy    T.C.    
6.Mehmet Haldun Ayman  T.C.    
7.Gürmen  Çakırkaya        T.C.    


GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE  1- Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu, 19. maddede adları ve ikametgah adresleri belirtilen Vakfın kurucu üyelerinden oluşmuşdur.
Bu Geçici Yönetim Kurulu Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içersinde senette belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

GEÇİCİ MADDE  2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. HALDUN AYMAN yetkili kılınmıştır.