İLHAN - VRENİ NURAL EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 

VERİ GİZLİLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

Tanımlar 

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı: Tepegöz Sok No:43/A Çiftehavuzlar - Kadıköy/İstanbul Türkiye adresinde mukim İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ’nı, 
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 
Veri Sorumlusu 
KVKK uyarınca muhatap, bağışçı, bursiyer, tedarikçi, ziyaretçi, hizmet alan, desteklenen, program ortağı ve/veya vakıf çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı  tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
• Doğru ve gerektiğinde güncel 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ’nın  aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. 

İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı  faaliyetleri; 

• İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı  imkânları doğrultusunda burs imkânları sağlamak 
• Vakfın bilinirliğini artırmak ve bağışçı potansiyelini geliştirmek amacıyla tanıtım faaliyetleri düzenlemek 
•  Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek 

Kişisel Verilerin Aktarımı 
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, Nural yönetimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı  tarafından 
• Telefonda / eposta yoluyla / web sitesi yoluyla veya bizzat başvurunuz esnasında sözlü olarak 
• İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı  Web Siteleri İletişim Formları 
• Burs Başvuru Formları 
• İş Başvuru Formları 
• Etkinlik katılım ve kayıt formları 

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu sözleşmede belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili İlhan-Vreni Nural Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ’na yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Tepegöz sok No:43/A Çiftehavuzlar - Kadıköy/İstanbul Türkiye adresine ulaştırmanız ya da ilgili formu info@nuralvakfi.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.