İLHAN – VRENİ NURAL EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

Madde 1. AMAÇ
İlhan- Vreni Nural Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfının (İlhan – Vreni Nural Vakfı) öncelikli amacı; Resmi Senedinde belirtildiği gibi, başarılı, yetenekli, ancak maddi olanakları sınırlı olan gençlerin, eğitim ve öğrenimlerine destek vermektir. Vakıf bu nedenle burs almaya hak kazanan başarılı öğrencilere karşılıksız olarak nakdi ve ayni yardımda bulunur.
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 2. BURS TÜRLERİ

İlhan- Vreni Nural Vakfı, yurt içi eğitim ve öğretim bursu verir. Burs türleri şunlardır:

 • Meslek Yüksek Okulu (MYO) Bursları (Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır)
 • Yükseköğretim (Lisans) Bursları,
 • Yüksek Lisans (Master) Bursları  (Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır).

Vakıf Yönetim Kurulu, burs türlerinde değişiklik yapmaya, her zaman yetkilidir.

Madde 3. ADAYDA ARANILAN NİTELİKLER

 • T.C Vatandaşı olmak,
 • Sabıka kaydı bulunmamak,
 • Ön lisans veya lisans eğitimi görmekte olmak,
 • Kendisi veya ailesi yönünden maddi gereksinim içinde bulunmak,
 • KYK kredisi hariç olmak üzere, başka bir kurum veya kuruluştan, burs veya benzeri bir destek almamak,
 • Eğitimini İstanbul İli içinde sürdürmek (İstanbul İli dışında eğitimini almasına rağmen, kendisinin veya ailesinin ikametgâhının İstanbul İli sınırları içinde olması yeterlidir.)
 • Ara sınıfta bulunan öğrenciler için:
  • Genel not ortalamasının, 4 üzerinden en az 2.5 olması
  • Bir üst sınıfa geçme hakkına sahip bulunmak.  

Madde 4. KABUL GÖRMEYEN BAŞVURULAR

 • 25 yaşından büyük olanlar,
 • Öğrenim gördüğü süre içinde yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Sınıf veya dönem tekrarı yapan öğrenciler,
 • Başvurularında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunanlar,
 • Üniversite tarafından kaydı silinenler, 
 • İkinci bir üniversite eğitimi almak isteyenler,
 • KYK Kredisi hariç olmak üzere diğer kurum, kuruluş ve vakıflardan burs alanlar,
 • Açık Öğretim Fakültesi ve uzaktan eğitim gören öğrencilere, burs tahsis edilmez. 

Madde 5. BURS VERİLME KOŞULLARI

 • Ön Lisans Bursları: Ön Lisan bursları, 2 yıllık Meslek Yüksek Okuluna girmeyi hak kazanmış veya eğitimini devam ettiren ara sınıf öğrencilerine, Yönetim Kurulunun takdirine bağlı olarak verilir. Burs, kural olarak birinci sınıflar için girişi puanı sırasına göre önde olan adaya verilir. Ara sınıflar için burs, normal eğitim programı derslerinin tümünün başarılı olması koşuluyla yıllık genel not ortalaması yüksek olan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya verilir. Öğrenci, başvurusunda; kayıt belgesini, Nüfus Cüzdanı örneğini, Adli sicil kaydını, Taahhütname ve KYK dan alacağı burs sorgulama belgelerini, Vakıf yönetimine iletir.
 • Yükseköğrenim (Lisans) Bursları: Birinci sınıflar için burs, üniversite ve fakültelere başarı sıralamasına göre, puanı önde olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci yapacağı başvuruda, onaylı ÖSYM Sonuç Belgesi örneği ile giriş sırasını gösterir belge ve öğrenci kayıt belgesini Vakıf yönetimine iletir. Bu başvuruya Nüfus Cüzdanı örneği, Adli sicil kaydı ve KYK dan alacağı burs sorgulama belgeleri de eklenmek zorundadır. 
 • Ara sınıflar için burs tahsisinde, öğrencinin normal eğitim programı kapsamında yer alan derslerinde başarılı olması koşulu aranır. Bunun yanı sıra, öğrencinin yıllık genel başarı ortalaması, 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 60 olmak zorundadır. 
 • Öğrenci kayıt belgesi Vakıf yönetimine iletilmek zorundadır. Bunun yanı sıra, okulundan alacağı geçmiş dönem transkripti, Nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı ve KYK dan alacağı burs sorgulama belgeleri  de ayrıca Vakıf yönetimine teslim edilir.

Madde 6. BURS TAHSİSİ VE UZATMA

 • Burslar kural olarak, Ekim – Haziran ayları arasında 9 ay süre ile karşılıksız (geri ödeme taahhüdü olmaksızın) verilir. Bu yönetmelik hükümlerine göre eğitimini başarı ile sürdüren ve bunu Vakıf yönetimine belgeleyen öğrencinin burs ödemesi, gelecek yıl için de devam eder.
 • Burs miktarı, her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçede belirlenmiş tutarlarda tahsis edilir.

Madde 7. BURS BAŞVURU YÖNTEMİ
Burs başvuruları, Vakfın WEB Sitesinde tanımlanmış yöntem ve koşullara uygun olarak elektronik ortamda yapılır. Adaylar www.nural.org adresindeki BURS BAŞVURU FORMU nu doldurarak başvuruda bulunur. Durumu değerlendirilerek ön onay almış aday öğrenciler: 

 • ÖSYM Sonuç Belgesinin onaylı örneğini, 
 • Giriş sırasını gösterir belgeyi, 
 • Öğrenci kayıt belgesini, 
 • Nüfus cüzdanı örneğini, 
 • Adli sicil kaydını, 
 • KYK’dan alınan burs sorgulama belgesini, pdf formatında, belirlenen tarihin sonuna kadar, kendilerine verilen başvuru kodu ile beraber www.nural.org da yer alan ilgili sayfadan yüklerler. Gerekli görülen durumlarda adaylar bu belgeleri basili olarak da Vakfa iletmekle yükümlüdürler. Adaylık koşullarını taşımayan öğrencinin burs başvurusu yönetim tarafından değerlendirilmeye alınmaz.

Adaylar, kayıt sürecini, www.nural.org web sitesindeki başvuru sorgulama sayfasından, kendilerine verilen başvuru kodu ile takip edebilirler.

Madde 8.  BURSUN TAHSİS EDİLMESİ

 • Vakıf Yönetim Kurulu, her yıl burs ödeme miktarını ve vereceği yeni burslu öğrenci sayısını, Vakıf bütçesi kapsamında belirler.
 • Yapılan burs başvuruları, Vakıf Burs Komitesi tarafından ön değerlendirmeye alınır. Burs verilme koşullarına uygun olan öğrenciler Burs Komitesi tarafından belirlenir.
 • Aday öğrenciler, Burs Komitesi tarafından yapılacak bir mülakata davet edilir. Kendilerine mülakat gün ve saati e-posta ile bildirilir. Aday belirlenen gün ve saatte Vakıf Genel Müdürlüğünde bulunmak zorundadır. Önemli mazereti olan öğrenciler, Vakıf yönetimi ile mutabık kalmak koşulu ile mülakat gününü değiştirebilirler.
 • Öğrenciye burs tahsisi İlhan - Vreni Nural Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
 • Burs almaya hak kazanan öğrenciye durum, e-posta ile bildirilir ve Vakfa davet edilir. 
 • Mülakata çağrılmak, burs taahhüdü anlamına gelmez.
 • Öğrenci Vakıf tarafından hazırlanmış taahhütnameyi imzalamak suretiyle burs ödemesine hak kazanmış olur.

Madde 9. TAAHHÜTNAME
Vakfın yapmış olduğu burs ödemeleri, kural olarak hiçbir koşul içermez. Ancak mülakatı başarıyla tamamlayan ve burs almaya hak kazanan öğrenci aşağıda tanzim edilmiş bulunan taahhütnameyi imzalamak durumundadır. Taahhütnameyi imzalamayan öğrenci, burs talep hakkından vazgeçmiş sayılır.

TAAHHÜTNAME
Ben ______________________________, İlhan–Vreni Nural Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulunun verdiği karar gereği, adı geçen Vakıftan karşılıksız olarak, öğrenci bursu almaktayım. 
Vakfın Burs Yönetmeliği kapsamında, İlhan–Vreni Nural Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı yönetimine verdiğim işbu taahhütname ile halen hiçbir kurum veya kuruluştan burs veya parasal yardım adı altında ek bir ödeme almadığımı, beyan ederim. Aksine bir durumun tespiti halinde, İlhan–Vreni Nural Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfından almakta olduğum bursun hemen kesileceğine muvafakat ettiğimi kabul ederim. Ayrıca ek burslardan yararlanma tarihinden geçerli olmak üzere, İlhan–Vreni Nural Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfından aldığım parasal burs ödentilerini, yasal faizleri ile birlikte ilk talepte ve defaten vakıf yönetimine geri ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İsim Soyadı :     __________________________
Tarih:         __________________________
İmza :        __________________________


Madde 10. BURSLARIN ÖDENMESİ

 • Burs ödemeleri Ekim ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere, 9 aylık süreyi kapsar. Arada kalan sürede burs ödemesi yapılmaz.
 • İstanbul İli içinde öğrenim yapan öğrenciler, T.C. Ziraat Bankası – Suadiye şubesinde kendi adlarına bireysel TL mevduat hesabı açtırmak zorundadır. 
 • İstanbul dışında eğitim gören öğrenciler ise kendilerine en yakın olan T.C. Ziraat Bankasının bir şubesinde, hesap açtırmaları yeterlidir.

Madde 11. BURSUN ERTESİ YIL İÇİN UZATILMASI

 • Burslu öğrenci, her güz ve yaz eğitim dönemi sonunda, eğitiminde gösterdiği başarıyı tevsik etmek zorundadır. Başarı durumu, öğrenim kurumundan alınacak resmi belge (Transkript aslı) ile belgelenir. 
 • Burslu öğrenci eğitim dönemi sonunda, başarı belgesini Vakıf Yönetimine teslim etmek zorundadır. Vakıf dilerse başarı belgesini doğrudan öğrenim kurumundan da talep edebilir.
 • Burslu öğrenci, ayrıca okul kaydını yenilediğine dair kurumdan alacağı kayıt belgesinin aslını da Vakıf yönetimine vermek durumundadır.
 • Öğrencinin başarı durumu Vakıf yönetimi tarafından incelenir. Eğitiminde başarısız olduğu görülen öğrenci, yazılı veya sözlü şekilde uyarılır. Vakıf yönetimi uyarıya rağmen başarısını yükseltmeyen öğrencinin bursunu, tek taraflı olarak durdurabilir veya sona erdirebilir.

Madde 12. BURS ÖDEMESİNİN KESİLMESİ 
Burs ödemesi aşağıdaki hallerde sona erdirilir:

 • Öğrencinin başarısızlığının 11. Madde kapsamında kesinleşmesi halinde, burs ödemesine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.
 • Burslu öğrencinin:
  • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alması,
  • Her hangi bir adli sabıka kaydının oluşması,
  • Burs almaya hak kazandığı koşullardan birisinde, esaslı bir değişikliğin oluşması,
  • Vakıf Yönetimine eksik veya yanlış beyanda bulunulması,
  • Vakıf yönetimine gerekli belgelerin zamanında gönderilmemesi,
  • Kayıt dondurma halinin gerçekleşmesi,
  • KYK Kredisi hariç olmak üzere, başka bir kurum veya kuruluştan burs veya benzeri nitelikte ödeme alındığının tespit edilmesi,  hallerinde öğrencinin burs ödemesi son verilir.

Madde 13. BURSLU ÖĞRENCİLERİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • İlhan – Vreni Nural Vakfından burs ödemesine hak kazanmış olan öğrencilerin, Vakfın WEB Sitesinde yer alan işbu Burs Yönetmeliğini tam olarak okudukları ve anladıkları kabul edilir.
 • Burslu öğrenciler, iletişim bilgileri ve öğrenimleri ile ilgili tüm değişiklikleri, örneğin ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurtdışına çıkma, öğrenime devam edememe, sosyal statüsündeki olası değişiklikleri ve benzer durumları anında Vakıf yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
 • Değişiklik bilgilerinin Vakfa ulaştırılmasından, burslu öğrenciler doğrudan sorumludurlar. 
 • Burslu öğrencilerden, birbirleriyle tanışmaları ve Vakfın kültürel ve sosyal aktivitelerinden haberdar olmaları için Vakfın düzenlediği toplantılara katılmaları beklenir. 
 • Burslu öğrenciler, burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da Nural Vakfı Ailesinin bir ferdi olarak, Vakıf ile bağlarını koparmamaya özen gösterirler. Kendilerinden iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, işyeri bilgilerini güncelleyerek, Vakıf yönetimine bildirmeleri beklenir.

İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 14. YÜRÜTME

Bu yönetmeliğin hükümleri, İlhan – Vreni Nural Vakfı Yönetim Kurulunun sorumluluğunda yürütülür.
Madde 15. MÜKTESEP HAK
Vakıf Yönetim kurulunca tahsis edilen burs, öğrenci için müktesep hak oluşturmaz. Vakıf Yönetim Kurulu burs koşullarını değiştirmeye, yeniden düzenlemeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidir.
Madde 16: YÜRÜRLÜK
İşbu Yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunun 23.06.2021 tarihli 225 no lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.